expeditely

EX'PEDITELY, adv. Readily; hastily; speedily; promptly.