tourney

TOURNEY, n. turn'ey. A tournament, supra.

TOURNEY, v.i. turn'ey. To tilt; to perform tournaments.