valorous

VAL'OROUS, a. Brave; courageous; stout; intrepid; as a valorous knight.