vitriolization

VITRIOLIZA'TION. [See Vitriolation.]