voluminously

VOLU'MINOUSLY, adv. In many volumes; very copiously.